การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(“กลุ่มกรุงศรี”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มกรุงศรีมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกรุงศรีจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณและกลุ่มกรุงศรีได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มกรุงศรี หรือเมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มกรุงศรี โดยข้อมูลของคุณที่กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวม ได้แก่

 • ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของคุณ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

 • ข้อมูลสถานที่หรือวิธีการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่

 • ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน

 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่กลุ่มกรุงศรีได้รับจากคุณ เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง

กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

 • ผ่านสาขาของกลุ่มกรุงศรีหรือช่องทางการส่งเสริมการขายและการตลาด

 • ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook)

 • ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มกรุงศรี

ทำไมกลุ่มกรุงศรีต้องเก็บข้อมูลของคุณ

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีสามารถให้บริการแก่คุณได้ เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของคุณก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือก่อนการทำธุรกรรมกับกลุ่มกรุงศรี หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากคุณ

 • เพื่อใช้ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างกลุ่มกรุงศรีกับคุณ เช่น เพื่อแจ้งผลการสมัครใช้บริการของคุณ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ

 • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของคุณที่มีต่อบริการของกลุ่มกรุงศรี หรือ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มกรุงศรี

 • เพื่อให้กลุ่มกรุงศรีติดต่อ ประสานงาน ดำเนินธุรกรรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจที่คุณสังกัด

ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของกลุ่มกรุงศรี หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มกรุงศรี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง

กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของกลุ่มกรุงศรี ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ พันธมิตรทางธุรกิจที่ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันในลักษณะ co-brand รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ

 • สถาบันการเงินอื่นและผู้ให้บริการระบบการชำระเงินอื่นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างกลุ่มกรุงศรีกรณีที่คุณขอใช้บริการธุรกรรมระหว่างประเทศ กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่สถาบันการเงินต่างประเทศ ตามคำขอและข้อมูลที่คุณให้ไว้กับกลุ่มกรุงศรี

 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่ากลุ่มกรุงศรีมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ผ่านศูนย์บริการสมาชิก หรือแอปพลิเคชัน UCHOOSE

 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประกันชีวิต ผ่าน บริษัท กรุงศรี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด หรือ บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัดโทร 02-777-1900

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มได้ที่

 • ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของกลุ่มกรุงศรี คลิกที่นี่

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลุ่มกรุงศรีผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่

อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com
ที่อยู่: 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-8000